I Ching : The book of Changes

I Ching : The book of Changes


Meaning of 64 Hexagrams (i-ching)

Hexagram 1
(Qian)
Hexagram 2
(Kun)
(Creativity)(Receptivity)
Hexagram 3
(Zhun)
Hexagram 4
(méng)
Initial DifficultyYouthful Folly
Hexagram 5
(xū)
Hexagram 6
(sung)
PatienceConflict
Hexagram 7
(shī)
Hexagram 8
(bǐ)
The ArmyHolding Together
Hexagram 9
(Xiao-chu)
Hexagram 10
(lǚ)
Small InfluencesTreading Carefully
Hexagram 11
(tài)
Hexagram 12
(pǐ)
PeaceStandstill
Hexagram 13
(tóng rén)
Hexagram 14
(dà yǒu)
FellowshipAffluence
Hexagram 15
(qiān)
Hexagram 16
(yù)
HumilityEnthusiasm
Hexagram 17
(suí)
Hexagram 18
(gǔ)
FollowingCorrection
Hexagram 19
(lín)
Hexagram 20
(guān)
ApproachContemplation
Hexagram 21
(shi-ho)
Hexagram 22
(Bi)
Biting ThroughGrace
Hexagram 23
(bo)
Hexagram 24
(fu)
Splitting ApartReturn
Hexagram 25
(wu-wang)
Hexagram 26
(Da-choo)
InnocenceTamed Potential
Hexagram 27
(yi)
Hexagram 28
(da-guo)
NourishmentGreat Exceeding
Hexagram 29
(Si-kan)
Hexagram 30
(li)
Dangerous DepthsRadiance
Hexagram 31
(Xian)
Hexagram 32
(Hуung)
InfluencePermanence
Hexagram 33
(Dun)
Hexagram 34
(da zhuang)
RetreatGreat Power
Hexagram 35
(jin)
Hexagram 36
(ming yi)
ProgressDarkening of the Light
Hexagram 37
(jia-ren)
Hexagram 38
(kui)
Family Discord
Hexagram 39
(jian)
Hexagram 40
(jie)
ObstacleResolution
Hexagram 41
(sun)
Hexagram 42
(yi)
Decrease Increase
Hexagram 43
(guai)
Hexagram 44
(gou)
BreakthroughCoupling
Hexagram 45
(cui)
Hexagram 46
(sheng)
Gathering TogetherRise
Hexagram 47
(kun)
Hexagram 48
(jing)
OppressionWell
Hexagram 49
(ge)
Hexagram 50
(altar)
Change(Cauldron)
Hexagram 51
(zhen)
Hexagram 52
(gen)
ExcitementKeeping Still
Hexagram 53
(jian)
Hexagram 54
(gui-mei)
Steady PaceBride
Hexagram 55
(feng)
Hexagram 56
(lü)
AbundanceWanderer
Hexagram 57
(xun)
Hexagram 58
(dui)
PenetrationJoy
Hexagram 59
(huan)
Hexagram 60
(jie)
DispersionLimitation
Hexagram 61
(zhong fu)
Hexagram 62
(xiao guo)
Inner TruthRe-development of the small
Hexagram 63
(ji ji)
Hexagram 64
(wei ji)
After CompletionIt’s Not Over Yet